روحانی در همایش دستاوردهای دولت در توسعه زیر ساخت های روستایی گفت :اگر بدانم ملاقات با یک شخصی منافع کشور را تامین میکند دریغ نمیکنم.او در ادامه ضمن زیر سوال بردن ایستادگی و مقاومت گفت :باید بنشینیم و بگوئیم ما می ایستیم،برای چه؟می ایستیم تا به اهداف و منافعمان برسیم وگرنه ایستادن باعث پا و […]

روحانی در همایش دستاوردهای دولت در توسعه زیر ساخت های روستایی گفت :اگر بدانم ملاقات با یک شخصی منافع کشور را تامین میکند دریغ نمیکنم.او در ادامه ضمن زیر سوال بردن ایستادگی و مقاومت گفت :باید بنشینیم و بگوئیم ما می ایستیم،برای چه؟می ایستیم تا به اهداف و منافعمان برسیم وگرنه ایستادن باعث پا و کمر درد میشود.
اکثر تحلیلگران سیاسی اشاره رو حانی به شخصی را اشاره به رئیس جمهور آمریکا می دانند. وگرنه که ایشان با هر شخص دیگری یا ملاقات کرده و یا مشکلی از آن جهت ندارد.
البته باید دید ثمره یکسال مذاکره و دیدار و ملاقات که منجر به برجام شد چه ثمری یرای کشور داشت که حالا ملاقات با شخصی که خود او از همین برجام با امضایی از آن خارج شد داشته باشد.
برخی کارشناسان این نوع سخنان را نوعی فرار به جلو برای پوشاندن ضعف های دولت در حل مشکلات کشور ارزیابی می کنند و عمده مسایل کشور را در ضعف شدید مدیریتهای اجرایی کشور بخصوص در زمینه اقتصادی می دانند.
باید به این نکنه اذعان کرد که تنها راه برون رفت از مشکلات کنونی کشور بر اساس بیانات مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی و نگاه به درون برای حل مشکلات کشور و گذر از بحران تحریم های ظالمانه استکبار جهانی است.تا وقتی مسئولین اجرایی کشور کلید حل مشکلات را در خارج از کشور جستجو می کنند و اعتقادی به اقتصاد مقاومتی ندارند ،مشکلات کشور پا برجا خواهد بود و فشار ظالمانه کاهش نخواهد یافت. اینگونه سخن گفتن از مقام اول اجرایی کشور تنها ثمره ایی که دارد ارسال سیگنال های مثبت به طرف آمریکایی است که تحریم ها در حال به زانو در آوردن کشور و خم شدن برای مذاکرات بیشتر و گرفتن امتیازهای بیشتر از طرف ایرانی است.
البته در زمینه مذاکره با آمریکا حرف آخر را مقام معظم رهبری زده اند و آن را دیگر جایز نمی دانند.

  • نویسنده : ایرج تهوری
  • منبع خبر : تسنیم