حضور سردبير بسيج پرس ناحيه امام خميني در پايگاه

به گزارش بسيج پرس امام خميني (ره) به نقل از حوزه 304 جسله اي شوراي فرهنگي با حضور خواهران پايگاه فاطميون در مسجد الفاطمه و با حضور دو خير از استانه شاه عبدالعظيم با موضوع آسيب شناسي افراد محله و شناسايي خانواده نيازمند و توانمند سازي براي كار آفريني برگزار گرديد.

  • نویسنده : ايرج تهوري
  • منبع خبر : حوزه 304