به گزارش بسيج پرس ناحيه امام خميني ره به نقل از حوزه 301 عيادات برادران پايگاه شهيد سلطاني از آقاي بخشي كه بدليل تصادف در خانه بستري بودند. ايشان بر اثر تصادف در عمليات بسيج يك ماه در كما بسر مي بردند.

به گزارش بسيج پرس ناحيه امام خميني ره به نقل از حوزه 301 عيادات برادران پايگاه شهيد سلطاني از آقاي بخشي كه بدليل تصادف در خانه بستري بودند. ايشان بر اثر تصادف در عمليات بسيج يك ماه در كما بسر مي بردند.

  • نویسنده : ايرج تهوري
  • منبع خبر : حوزه 301