عيادات برادران پايگاه شهيد سلطاني حوزه 301 04 اکتبر 2019

عيادت از برادر بخشي
عيادات برادران پايگاه شهيد سلطاني حوزه 301

به گزارش بسيج پرس ناحيه امام خميني ره به نقل از حوزه 301 عيادات برادران پايگاه شهيد سلطاني از آقاي بخشي كه بدليل تصادف در خانه بستري بودند. ايشان بر اثر تصادف در عمليات بسيج يك ماه در كما بسر مي بردند.

حوزه بسیج۳۰۱(برادر ان)حضرت امام حسن بن علی (ع)
چیزی یافت نشد !